Algemene voorwaarden training Mindfulness

1. Definities
1.1 Ingrid Hassing: handelsnaam van zelfstandige onderneming Ingrid Hassing, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: KvK 75018713.
1.2 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.
1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor Ingrid Hassing of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Ingrid Hassing valt.

2. Toepassing
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Ingrid Hassing met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, workshops, intervisie, coaching en/of deskundigheidsbevordering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training mindfulness”.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.


3. Offerte & opdracht
3.1 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een training stuurt Ingrid Hassing een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 1 maand, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen Ingrid Hassing en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de offerte ondertekenen.
3.2 Indien Ingrid Hassing en opdrachtgever gebruik maken van een door beide partijen ondertekende raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle huidige en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan Ingrid Hassing, geldt een bevestiging per e-mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten. Alle artikelen van de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfkosten, tenzij anders vermeld.


4. Annulering
4.1 Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 7 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.
4.2 Indien de training in geval van overmacht aan de kant van Ingrid Hassing niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Ingrid Hassing kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.
4.3 Indien Ingrid Hassing bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Ingrid Hassing gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

5. Betaling
5.1 Ingrid Hassing zendt opdrachtgever een factuur voor de betreffende training. Opdrachtgever is verplicht deze binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door Ingrid Hassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Ingrid Hassing is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Ingrid Hassing redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.


6. Auteursrecht
6.1 Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij Eline Snel. Copyright van de methode Eline Snel zit op alle aangeboden en uitgewerkte leermiddelen. Het is opdrachtgever en Ingrid Hassing niet toegestaan om enig onderdeel van de methode Eline Snel te kopiëren, te verkopen, te delen met anderen, of te gebruiken voor het ontwikkelen van eigen (les) doeleinden.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Ingrid Hassing verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens Ingrid Hassing door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Ingrid Hassing slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Ingrid Hassing.
7.2 Ingrid Hassing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Ingrid Hassing.
7.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Ingrid Hassing voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
7.4 Ingrid Hassing is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
7.5 Iedere aansprakelijkheid van Ingrid Hassing is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Ingrid Hassing wordt uitbetaald.
7.6 Ingrid Hassing zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

8. Vertrouwelijkheid
8.1 Ingrid Hassing behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
8.2 Ingrid Hassing staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
8.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

Contact
 
Ingrid53.jpg

Algemene Voorwaarden HYPNOTHERAPIE

Annulering en afmeldingen:
Ik ontvang je graag op tijd voor de afspraak. Voel je welkom in mijn praktijk. Ben je verhinderd meld je dan alsjeblieft uiterlijk 24 uur van tevoren af. Datzelfde zal ik ook doen. Indien binnen de gestelde 24 uur van te voren wordt afgezegd zal de sessieprijs worden doorberekend. Ik heb het recht afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor de opdracht niet naar behoren kan worden uitgevoerd.

Betaling:
Betalen kan vooraf per sessie op NL98 KNAB 0259 2113 38 of contant op de afspraak zelf. 

Sessieduur:
De genoemde prijzen zijn per sessie, niet per uur. Het gaat erom dat het doel van de sessie bereikt wordt, of dat nu 30 minuten of 75 minuten duurt. De meeste sessies nemen 60 minuten in beslag. De duur is afhankelijk van het doel en de voortgang tijdens de sessie. 

Geen medische diensten:
Ik ben geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist. Ik stel dus geen medische diagnoses, ik schrijf geen geneesmiddelen voor en lever geen medische diensten of voedingsadviezen. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op binnen het vakgebied van hypnotherapeuten bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.

Hypnotherapie vervangt geen medische zorg. Als cliënt blijf je te alle tijden verantwoordelijk voor je eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid. Tijdens de intake zal gevraagd worden naar de medische situatie omdat deze van invloed kan zijn op een sessie.

Geen garantie mogelijk:
Geen enkele hypnose biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele hypnotiseur is dus in staat om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Ik kan enkel garanderen dat ik mijn uiterste best doe om iedere cliënt te helpen. Een deel van het werk ligt ook bij de cliënt zelf.

Betwisting:
Met hypnotherapie behaal je schitterende resultaten, toch voorziet deze Algemene Voorwaarde van een  betwistingsclausule. In geval van betwisting, dwz. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnose is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnotiseur. Het resultaat is naast de inzet van de hypnotiseur ook  afhankelijk van de motivatie én de toewijding van de cliënt. Ook al voer ik mijn werk methodisch correct uit, en geef de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

Aanvaarding: Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

 
cat_collectief_schild_2020_internet.png

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/